Rättsområden

©

SiteLock
Rättsområden


Rättsområden


Petrus Toxy Law Firm erbjuder hjälp inom olika rättsområden: • Affärsjuridik Läs mer här.
 • Arbetsrätt Läs mer här.

Arbetsrätt är Petrus Toxy Law Firms främsta rättsområde tillsammans med Skatterätt och IT rätt.


Inom ramen för arbetsrätt erbjuds: Affärsjuridik, Associationsrätt, Avtalsrätt, Förvaltningsprocessrätt, Förvaltningsrätt, EKMR, EU-rätt, Internationell Skatterätt, Migrationsrätt, nationell Skatterätt, Straffrätt inkl. Ekobrott.


Därtill erbjuder Petrus Toxy Law Firm via T Office specialtjänster inom säkerhet, som direkt och indirekt berör arbetsrätt och IT rätt.


 • Associationsrätt Läs mer här.
 • Avtalsrätt Läs mer här.
 • EKMR Läs mer här.
 • EU-rätt Läs mer här.
 • Förvaltningsrätt och Förvaltningsprocessrätt.


Jag har sedan 90-talet hjälpt småföretagare mot förvaltningsmyndigheter.

Förvaltningsrätt har sedan 2005 blivit min "ofrivilliga" specialitet.

I det ingår idag EKMR och EU-rätt. Detta då Sverige tillhör de länder i Europa, som oftast bryter mot mänskliga rättigheter.

Detta sker alltifrån domstolsbeslut, som andas dubbelbestraffning, till domare som begår domarjäv, till tjänstemän som tar sig rätten att bryta mot ingångna avtal, med skada för privata företag och enskilda, till  diskriminering av officiella minoriteter, till tjänstemän på universitet som ignorerar LOA och som anställer vänner, till godtyckliga SKV beslut om sköntaxering och vid KFM utmätning utan föregående rättsprövning, till olaga tvång och olaga frihetsberövande inom psykiatrin. Samt allt däremellan.


Har sedan 2004 hjälpt den "lilla människan" mot förvaltningsmyndigheter, myndigheter och i förlängningen mot Staten. Har främst hjälpt barn, sjuka, pensionärer och invandrare, som aldrig utan min hjälp hade fått rätt mot Staten.


Har haft ett otaliga fall avseende: grovt tjänstefel och tjänstefel, alltifrån läkare och tjänstemän, som trott att författningen inte gäller dem, till domare, som ur rättssäkerhets synpunkt haft ett ohälsosamt nära förhållande med motparten.


Det känns gott att ha bidragit till ökad rättssäkerhet och att representanter för dessa yrkesgrupper lärt sig följa rådande författning. Än finns mycket rättsröta kvar i Sverige och den kommer tyvärr öka de kommande 10 åren, så kommer även korruptionen. • IT-rätt och ICT-Förundersökning Läs mer här.


 • IT rätt är Petrus Toxy Law Firms främsta rättsområde tillsammans med Arbetsrätt och Skatterätt.


 • Har sedan 1985 varit aktiv inom hacking och offensiv nätverkssäkerhet.


 • Har sedan 1990-talet varit verksam inom olika delar av Försvaret och/eller Säkerhetsbranschen.


 • Är kunnig inom ethical hacking, malware och nätverkssäkerhet.


 • Är kunnig inom HFT och marknadsmanipulation via HFT.


 • Har på högskola och universitet i Sverige och USA studerat och studerar Artificiell Intelligens, datavetenskap och maskinlärning.


 • Personligt intresse är: kryptering, matematik och teoretisk fysik. 


 • Idag är datasäkerhet en del av Arbetsrätt. • Migrationsrätt Läs mer här.
 • Juridiskt ombud i domstol:


 • Kan vara ombud i arbetsrättsliga-, asylrättsliga- och civilrättsliga mål.
 • Kan vara ombud i förvaltningsrättsliga mål.
 • Kan direkt eller via advokatbyrå vara ombud i straffrättsliga mål.
 • Kan vara ombud i EKMR- och eller EU-rättsliga mål.
 • Kan via samarbetspartners i: EU, Israel och USA vara ditt ombud inom EU, i Israel och i USA.
 • Har varit och är ombud i straffrättsliga mål.
 • Har utfört rättsutredningar åt försvaret i bl.a. terrormål. • Skatterätt Läs mer här.


 • Ekobrottsmyndigheten (EKB) och Skatteverket (SKV) s k avd 4880 kallar sådana jurister som mig för "Möjliggörare". "Möjliggörare" är idag i Sverige ett negativt begrepp. En "möjliggörare" är internationellt sett ingenting negativt. "Möjliggörare" är ekonomer, jurister och revisorer, som arbetar med avancerad Skatterätt i enlighet med rådande författning. I en global värld är Skatterätt ex. en aktiv del av modern Arbetsrätt.


 • En "Möjliggörare" ser lösningar där andra ser problem. Lösningarna som Petrus Toxy ger är inom lagens ram.


 • Har 2010/2011-(2014) suttit i Skattenämnden.


 • 2014 har SKV önskat rekrytera mig till den s k avd 4880.


 • Har läst mer Skatterätt under juristlinjen än de flesta skattejurister. Har förutom obligatorierna på juristinjen läst extra: Affärsjuridik, Arbetsrätt, Associationsrätt, Beskattningsrätt, Företagsekonomi och internationell Skatterätt.


 • Har från näringslivet erfarenhet av avancerad internationell Skatterätt. • Ekonomiska brott (White Collar Crime). Ekonomiska brott innefattar bl.a, Bokföringsbrott och Skattebrott. I Sverige är det inget svårt att bli misstänkt för Bokföringsbrott eller Skattebrott. Du behöver inte ens göra ett uppsåtligt fel för att bli misstänkt, åtalad och dömd. Det betyder inte att du ur ett rättsstatsperspektiv ska bli misstänkt, åtalad och dömd. Det kan finnas otaliga anledningar till ett fel. Anledningar som juridiskt inte ska leda till misstanke, åtal eller fällande dom. Sedan 20 år har det blivit allt vanligare att ex. fackförbund ringer in okynnes tips till EBM och Skatteverket avseende företag, som inte vill teckna kollektivavtal. Att anmäla någon utan grund är olagligt. Syftet med dessa samtal är att (citat) "djävlas" med företagaren och företaget ifråga. Dessa tips leder mer ofta än sällan till skatterevision. Skatterevision ger små företag fatal skada, eftersom de inte har kapacitet att hantera det extra arbete, som en skatterevision innebär. Det är inte ovanligt att skadan leder till konkurs. Därför behöver du som företagare en juristbyrå som Petrus Toxy Law Firm vid din sida.


 • Petrus Toxy Law Firm närvarar vid förhör hos EKB för att ta tillvara dina mänskliga rättigheter. Den främsta rätten i förhör är att vara tyst. 80% av de misstänkta i Sverige sätter dit sig själva genom att prata i förhören. Hade de varit tysta så hade de med största sannolikhet aldrig blivit åtalade eller fällda. Säger du inte A, så behöver du inte säga B.


 • Petrus Toxy Law Firm motverkar att du godtyckligt blir toppsad hos EKB. För mängdbrott, som har böter som straffpåföljd, skall du inte bli toppsad. Idag toppsas misstänkta godtyckligt. Din DNA delas innan rättegång med samtliga EU länder och hamnar i ett 100-tal register. Vissa register ligger därtill utanför EU. Om du inte blir åtalad eller blir friad, så kan den svenska staten aldrig läka skadan. Din DNA förblir i dessa utländska register och du är för evigt "misstänkt". Det kan leda till skada vid ex. utlandsresa. Det är en grov kränkning av dina mänskliga rättigheter och det skall leda till skadestånd.


 • Petrus Toxy Law Firm är ditt försvar i allmän domstol.


 • Petrus Toxy Law Firm kan via T Office utföra en kompletterande förundersökning. Idag fälls åtalade på bristande grund. Ibland räcker endast polisens ord för att få vågskålen att väga över. Trafikbrott är ett exempel på brott där ord står mot ord. Utan kompletterande förundersökning väger den tilltalades ord lätt mot polisens ord. Vid vissa brott, som vid avancerade IT brott, utför inte polisen ens en gedigen förundersökning. Detta p g a brist på kunskap, tid och resurser. Domare i en svensk domstol kan ytterst sällan något om avancerade IT brott. Den tilltalade  döms därmed på det som polisen, som av åklagaren är kallad som vittnen, för fram. Om T Office hade fått utföra en kompletterande förundersökning och gett försvaret material och motfrågor, som påvisat det bräckliga i åtalet, så hade den åtalade friats, istället för fällts. E contrario. Om polis och åklagare hade anlitat T Office, så hade T Office funnit de virtuella bevis i Internets höstackar, som kunnat fälla den åtalade i enlighet med rådande författning, istället för på en yrkesgrupps muntliga påstående. Detta är en viktig skillnad i en rättsstat. Därtill hade den åtalade kunnat bli åtalade för samtliga brott, eftersom T Office hade funnit allt virtuellt material åt polis och åklagare. Vilket hade gett längre påföljd, istället för svängdörr.


 • Petrus Toxy Law Firm kan utföra en grundlig rättsundersökning åt ditt försvar.


 • Petrus Toxy Law Firm samarbetar med försvarsadvokater, som har ekonomisk brottslighet, som sin specialisering.


 • Petrus Toxy Law Firm kan vara ditt ombud i skattemål i allmän förvaltningsrättslig domstol.


 • Petrus Toxy Law Firm driver din skadeståndstalan mot Sverige, såväl nationellt, som på Europanivå.


 • Petrus Toxy Law Firm driver ansvarsfrågan mot de tjänstemän, som brutit mot rådande författning och fått dig att lida skada. Sedan 1990-talet samarbetar EKB och SKV med bl.a. Bolagsverket, Försäkringskassan och KFM. Vid misstanke om brott kommer samtliga dessa förvaltningsmyndigheter ta beslut. Du kommer dränkas med korrespondens. Utan professionell hjälp kan ett ärende bli oöverblickbart.  Under Track record (se "Skadeståndsrätt") kan du se hur skadan ser ut när flera enskilda tjänstemän på olika myndigheter samarbetar för att  skada dig och ditt företag. Samarbetet kan ske "off the record" i strid med rådande författning. För att råda bot på detta behöver du en erfaren jurist.


 • Straffrätt Läs mer här.Motverka problem innan problem blir problem. Kontakta Petrus Toxy idag.


Välkommen till den vinnande sidan.


Petrus Toxy

Jurist 


 
Copyright Petrus Toxy 2004-2020. All rights reserved.


Vill du vinna?


Anlita en jurist som tänker "outside the box". Anlita Petrus Toxy.


Anlita en jurist, som du kan ställa raka frågor till, ex.: "Hur omstrukturerar jag mitt företag, med största möjliga arbetsrättsliga och skatterättsliga fördelar? Från mig får du raka svar.Välkommen till den vinnande sidan.


Petrus Toxy

Jurist
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Enjoy your visit.

Cookie-policy
Accept