Skatterätt

©Skatterätt

Skatterätt • Har Skatteverket (SKV) kontaktat dig?
 • Är du föremål för Dubbelbeskattning?
 • Är du föremål för Skatterevision?
 • Är du misstänkt för Skattebrott?
 • Onshore eller Offshore?
 • Dags att för Generationsskifte?
 • Vill du flytta utomlands?Skatterätt


 • Ekobrottsmyndigheten (EKB) och Skatteverket (SKV) s k avd 4880 kallar sådana jurister som mig för "Möjliggörare". "Möjliggörare" är idag i Sverige ett negativt begrepp. En "möjliggörare" är internationellt sett ingenting negativt. "Möjliggörare" är ekonomer, jurister och revisorer, som arbetar med avancerad Skatterätt i enlighet med rådande författning. I en global värld är Skatterätt ex. en aktiv del av modern Arbetsrätt.


 • En "Möjliggörare" ser lösningar där andra ser problem. Lösningarna som Petrus Toxy ger är inom lagens ram.


 • Har 2010/2011-(2014) suttit i Skattenämnden.


 • 2014 har SKV önskat rekrytera mig till den s k avd 4880.


 • Har läst mer Skatterätt under juristlinjen än de flesta skattejurister. Har förutom obligatorierna på juristinjen läst extra: Affärsjuridik, Arbetsrätt, Associationsrätt, Beskattningsrätt, Företagsekonomi och internationell Skatterätt.


 • Har från näringslivet erfarenhet av avancerad internationell Skatterätt. • Ekonomiska brott (White Collar Crime). Ekonomiska brott innefattar bl.a, Bokföringsbrott och Skattebrott. I Sverige är det inget svårt att bli misstänkt för Bokföringsbrott eller Skattebrott. Du behöver inte ens göra ett uppsåtligt fel för att bli misstänkt, åtalad och dömd. Det betyder inte att du ur ett rättsstatsperspektiv ska bli misstänkt, åtalad och dömd. Det kan finnas otaliga anledningar till ett fel. Anledningar som juridiskt inte ska leda till misstanke, åtal eller fällande dom. Sedan 20 år har det blivit allt vanligare att ex. fackförbund ringer in okynnes tips till EBM och Skatteverket avseende företag, som inte vill teckna kollektivavtal. Att anmäla någon utan grund är olagligt. Syftet med dessa samtal är att (citat) "djävlas" med företagaren och företaget ifråga. Dessa tips leder mer ofta än sällan till skatterevision. Skatterevision ger små företag fatal skada, eftersom de inte har kapacitet att hantera det extra arbete, som en skatterevision innebär. Det är inte ovanligt att skadan leder till konkurs. Därför behöver du som företagare en juristbyrå som Petrus Toxy Law Firm vid din sida.


 • Petrus Toxy Law Firm närvarar vid förhör hos EKB för att ta tillvara dina mänskliga rättigheter. Den främsta rätten i förhör är att vara tyst. 80% av de misstänkta i Sverige sätter dit sig själva genom att prata i förhören. Hade de varit tysta så hade de med största sannolikhet aldrig blivit åtalade eller fällda. Säger du inte A, så behöver du inte säga B.


 • Petrus Toxy Law Firm motverkar att du godtyckligt blir toppsad hos EKB. För mängdbrott, som har böter som straffpåföljd, skall du inte bli toppsad. Idag toppsas misstänkta godtyckligt. Din DNA delas innan rättegång med samtliga EU länder och hamnar i ett 100-tal register. Vissa register ligger därtill utanför EU. Om du inte blir åtalad eller blir friad, så kan den svenska staten aldrig läka skadan. Din DNA förblir i dessa utländska register och du är för evigt "misstänkt". Det kan leda till skada vid ex. utlandsresa. Det är en grov kränkning av dina mänskliga rättigheter och det skall leda till skadestånd.


 • Petrus Toxy Law Firm är ditt försvar i allmän domstol.


 • Petrus Toxy Law Firm kan via T Office utföra en kompletterande förundersökning. Idag fälls åtalade på bristande grund. Ibland räcker endast polisens ord för att få vågskålen att väga över. Trafikbrott är ett exempel på brott där ord står mot ord. Utan kompletterande förundersökning väger den tilltalades ord lätt mot polisens ord. Vid vissa brott, som vid avancerade IT brott, utför inte polisen ens en gedigen förundersökning. Detta p g a brist på kunskap, tid och resurser. Domare i en svensk domstol kan ytterst sällan något om avancerade IT brott. Den tilltalade  döms därmed på det som polisen, som av åklagaren är kallad som vittnen, för fram. Om T Office hade fått utföra en kompletterande förundersökning och gett försvaret material och motfrågor, som påvisat det bräckliga i åtalet, så hade den åtalade friats, istället för fällts. E contrario. Om polis och åklagare hade anlitat T Office, så hade T Office funnit de virtuella bevis i Internets höstackar, som kunnat fälla den åtalade i enlighet med rådande författning, istället för på en yrkesgrupps muntliga påstående. Detta är en viktig skillnad i en rättsstat. Därtill hade den åtalade kunnat bli åtalade för samtliga brott, eftersom T Office hade funnit allt virtuellt material åt polis och åklagare. Vilket hade gett längre påföljd, istället för svängdörr.


 • Petrus Toxy Law Firm kan utföra en grundlig rättsundersökning åt ditt försvar.


 • Petrus Toxy Law Firm samarbetar med försvarsadvokater, som har ekonomisk brottslighet, som sin specialisering.


 • Petrus Toxy Law Firm kan vara ditt ombud i skattemål i allmän förvaltningsrättslig domstol.


 • Petrus Toxy Law Firm driver din skadeståndstalan mot Sverige, såväl nationellt, som på Europanivå.


 • Petrus Toxy Law Firm driver ansvarsfrågan mot de tjänstemän, som brutit mot rådande författning och fått dig att lida skada. Sedan 1990-talet samarbetar EKB och SKV med bl.a. Bolagsverket, Försäkringskassan och KFM. Vid misstanke om brott kommer samtliga dessa förvaltningsmyndigheter ta beslut. Du kommer att dränkas med korrespondens. Utan professionell hjälp kan ett ärende bli oöverblickbart.  Under Track record (se "Skadeståndsrätt") kan du se hur skadan ser ut när flera enskilda tjänstemän på olika myndigheter samarbetar för att  skada dig och ditt företag. Samarbetet kan ske "off the record" i strid med rådande författning. För att råda bot på detta behöver du en erfaren jurist.Motverka problem innan problem blir problem. Kontakta Petrus Toxy idag.


Välkommen till den vinnande sidan.


Petrus Toxy

JuristCopyright Petrus Toxy 2004-2020. All rights reserved.


Har SKV kontaktat dig?


Är svaret JA, då har du kommit rätt.Petrus Toxy

Jurist


Onshore eller Offshore?


Should you stay or

should you go?


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Enjoy your visit.

Cookie-policy
Accept